Skip to main content

Statut

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Przedszkole Czarodziejski Zamek zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym prowadzonym przez osobę prawną.
 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Skórzewie przy ul. Świerszcza 1
 3. Organem prowadzącym jest: Smartplanet Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Skórzewie, ul. Świerszcza 1
 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 5. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Czarodziejski Zamek ul. Świerszcza 1 60-185 Skórzewo
 6. Przedszkole działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  2. Aktu Założycielskiego
  3. niniejszego Statutu.

§ 2 Cele i zadania Przedszkola

 1. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. Dz. U. Nr 14, poz. 129; Dz. U. Nr 60, poz. 642; Dz. U. Nr 2 z 2000 r., poz. 20 z późniejszymi zmianami).
 2. Głównym zadaniem placówki jest:
  1. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
  2. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
  3. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
  4. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
  5. przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
 3. Realizując powyższe zadania placówka:
  1. zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
  2. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
  3. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
  4. stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,
  5. kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
  6. zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
  7. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  8. rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci, tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań,
  9. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
  10. współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole
  11. współpracuje z pedagogiem i psychologiem, zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) powinno zawsze zapewniać dziecku pełne bezpieczeństwo.
  1. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
  2. pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców,
  3. dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości lub osobistej Karty Identyfikacji Elektronicznej Rodziców/Opiekunów
  4. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę,

§ 3 Organy Przedszkola

 1. Organami Przedszkola są:
  1. Smartplanet Sp. z o.o. sp.k. – organ prowadzący Przedszkole
  2. Dyrektor, który kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz
  3. Rada Pedagogiczna
 2. Zadania i kompetencje poszczególnych organów Przedszkola.
  1. Do obowiązków organu prowadzącego należy:
   • nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola;
   • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola;
   • obsługa organizacyjna działalności Przedszkola;
   • kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola oraz jego reprezentacja;
   • prowadzenie księgowości, finansów oraz spraw pracowniczych;
   • przyjmowania i zwalniania nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola;
   • zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola;
   • stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola;
   • zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola.
  2. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:
   • realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną,
   • nadzorowania pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola,
   • nadzoru pedagogicznego,
   • opieki nad wychowankami oraz dbałości o ich harmonijny rozwój,
   • realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący Przedszkole,
  3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą Przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rada Pedagogiczna funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola, Rada Pedagogiczna ustala w oparciu o własny regulamin założenia, wytyczne oraz programy realizacji na dany rok przedszkolny. W skład rady pedagogicznej wchodzą:
   • dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący,
   • organ prowadzący – Smartplanet
   • wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

   Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

   • ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniające koncepcji rocznej,
   • rozwiązywanie problemów wychowawczych;
   • członkowie rady pedagogicznej mają prawo do hospitacji wybranych przez siebie zajęć w przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy,
   • rada pedagogiczna proponuje również cykl wykładów i ćwiczeń dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych,
   • rada pedagogiczna może proponować wykłady dla rodziców na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych,

§ 4 Zakres zadań nauczyciela

 1. 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece oraz za ich zrównoważony rozwój. Do szczegółowych zadań nauczycieli należy:
  1. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
  2. sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci,
  3. prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej jakość,
  4. dbałość o estetyczny wygląd sal i utrzymywanie zabawek w należytym stanie,
  5. nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzi dokumentację pedagogiczną grupy zgodnie z odrębnymi przepisami,
  6. nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
  7. nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, a także ze strony innych wyspecjalizowanych placówek,
  8. prowadzenie analizy gotowości dzieci sześnioletnich do podjęcia nauki w szkole

§ 5 Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola oraz ich prawa i obowiązki

 1. Do Przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka – o przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność składania podań, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego.
  1. Nabory dzieci odbywają się w ciągu całego roku.
  2. Dokumentem wiążącym, potwierdzającym ostatecznie przyjęcie dziecka do przedszkola jest podpisana umowa cywilno- prawna zawarta między dyrektorem przedszkola a Rodzicami / Opiekunami prawnym.
  3. Przedszkole Czarodziejski Zamek prowadzi rejestr przyjęcia kart zgłoszeń, wg daty przyjęcia.
  4. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc dyrektor dokonuje przyjęć na zasadzie powszechnej dostępności.
  5. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie, mające prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.
  6. W przypadku, gdy liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc, dyrektor placówki powołuje Komisję ds. rekrutacji, w skład, której wchodzą:
   • dyrektor Przedszkola jako przewodniczący
   • przedstawiciel Rady Pedagogicznej

   Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających w roku poprzednim oraz dzieci 6-letnich.

 2. Dzieci mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  2. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
  3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
  4. dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
  5. w Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka,
  6. wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice.
 3. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku, gdy:
  1. rodzice zalegają 4 tygodnie z opłatami za Przedszkole,
  2. opóźnienia płatności czesnego przez „rodziców” mają charakter regularny
  3. dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola lub wychowawców,
  4. nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
  5. rodzice zatają informacje o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiające prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej,

§ 6 Formy współdziałania rodziców i nauczycieli uwzględniające prawa i obowiązki rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania grupowe,
  2. rozmowy indywidualne z osobą prowadzącą i nauczycielem,
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
  3. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
  4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,
  5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 3. Rodzice mają prawo do:
  1. zapoznania się z planem pracy Przedszkola,
  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  3. uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy,
  4. przekazywania nauczycielowi oraz organowi prowadzącemu wniosków na temat pracy Przedszkola,
  5. przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi nadzorującemu jego pracę.

§ 7 Organizacja pracy Przedszkola

 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola, uwzględniający zasady higieny i wymagania zdrowotne uczestników zajęć.
 2. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z nauczycielami. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę ustala szczegółowy rozkład dnia.
 3. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. Czas zajęć dydaktycznych w przedszkolu jest ustalany stosownie do wieku każdej grupy przedszkolnej.
 5. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Czas zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i zgodny z metodyką wychowania przedszkolnego. Propozycje zajęć dodatkowych może zgłosić każdy rodzic.
 6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości grup.
 8. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są odpłatne.
 9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, do 2. dnia każdego miesiąca i nie podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu,
 10. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

§ 8 Sposoby uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola

 1. Wpłaty czesnego dokonywane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Dotacje Urzędu Gminy w Dopiewie.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
 2. Organ prowadzący zobowiązany jest do udostępnienia statutu pracownikom Przedszkola, rodzicom.
 3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.